Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zájemce, který vyplnil a odeslal formulář pro účely zasílání neveřejné nabídky, jakožto subjekt osobních údajů, svým podpisem níže stvrzuje, že:

 1. Ve smyslu příslušných ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“), tímto zcela dobrovolně, svobodně, vědomě a výslovně, a to na základě opravdové a vážně projevené vůle, souhlasí se zpracováním svých aktuálních i budoucích osobních údajů společností NOVA ET VETERA, s.r.o., IČO: 09492615, se sídlem na adrese náměstí Jiřího z Poděbrad 1554/6, Vinohrady, 130 00 Praha 3 (dále jen „Společnost“), kterými jsou:
  1. Jméno a příjmení
  2. Email
  3. Telefon

(dále společně jen „osobní údaje“).

 1. Bere na vědomí a souhlasí, že Společnost bude osobní údaje zpracovávat za účelem zasílání neveřejných obchodních nabídek bytů.
 1. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje na dobu 5 (pěti) let.
 1. Bere na vědomí a souhlasí, že osobní údaje budou Společností, jakožto správcem, zpracovávány, shromažďovány a uchovávány v listinné a elektronické podobě za podmínek a způsobem stanoveným v tomto souhlasu se zpracováním osobních údajů, v zákoně o ochraně osobních údajů a v nařízení o ochraně osobních údajů, a to manuálně, jakož i zcela nebo částečně automatizovaně.
 1. Bere na vědomí a souhlasí, že osobní údaje budou uvedeny v informačních systémech Společnosti a třetích osob, do kterých mají přístup pouze pověření zaměstnanci třetích osob, resp. IT administrátor. Dále bere na vědomí, že Společnost a třetí osoby jsou zavázány obdobně jako všechny další případné osoby, které mají přístup do informačních systémů, seznámit se s rozsahem tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů, zejm. s účelem, za kterým byly osobní údaje poskytnuty a za kterým mohou být Společností a třetími osobami zákonně zpracovávány.
 1. Byl/a poučen/a o svém právu udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli a bez udání důvodů, byť i částečně, odvolat, a to buď v listinné podobě, elektronicky nebo ústně osobně nebo telefonicky, a to prostřednictvím příslušného kontaktního údaje uvedeného v záhlaví tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů. Důsledkem odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů bude vymazání, byť i částečné, osobních údajů bez zbytečného odkladu z informačních systémů Společnosti, či třetí osoby a další nezpracovávání osobních údajů, vyjma případů předpokládaných zákonem o ochraně osobních údajů, nařízením o ochraně osobních údajů a dalšími příslušnými právními předpisy.
 1. Byl/a poučen/a o svých právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů a z nařízení o ochraně osobních údajů, zejména o právu podle článku 15 až 22, článku 34 a článku 77 nařízení o ochraně osobních údajů, tedy o právu na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, právu na omezení zpracování, právu na oznámení správce ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů nebo omezení zpracování, právu na přenositelnost osobních údajů, právu vznést námitku a o právu nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto dozorového orgánu, to vše za podmínek stanovených v zákonu o ochraně osobních údajů, nařízení o ochraně osobních údajů a příslušných právních předpisech.
 1. Byl/a poučen/a o skutečnosti, že práva a povinnosti Společnosti a třetím osobám plynoucí z nařízení o ochraně osobních údajů jsou podrobně uvedena v elektronické podobě na internetové stránce www.novaetvetera.cz, popř. je Společnost na vyžádání bez zbytečného prodlení poskytne v jiné než elektronické podobě.

Máte zájem o koupi bytu z naší neveřejné nabídky se slevou až 5 % ?

Při koupi bytu ve fázi rekonstrukce budete mít nejen slevu, ale i možnost bezplatně rozhodnout o designu Vašeho bytu ve spolupráci s naší designérkou.
Pokud chcete obdržet naší aktuální nabídku bytů v rekonstrukci a být prvním, kdo se dozví o nově připravovaných bytech, vyplňte formulář níže.

Odesláním vyplněného formuláře poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů.